ข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์ www.tigershoppingtv.com ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ และคู่ค้า ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ การเข้าชมเว็บไวต์ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับ และตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้
 2. ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัยที่สุด
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 4. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา Username  รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ 
 5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ อื่นหรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลล่วนบุคคลที่เป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องผู้ใช้บริการไม่รักษา Username และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้ บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

 1. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแล ของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นได้

3. ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและสิทธิบัตร

 1. เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึง software และ codes ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด
 2. เนื้อหาและรูปภาพบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
 3. บริษัทฯเคารพสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านพบว่าผลงานของท่านถูกนำมาลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถมาร้องเรียนมาถึงเราได้ที่ 023518070
 4. สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิ์ที่ผู้อื่นกระทำขึ้น

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

บริษัทฯจะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้ง มวล เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอ คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

5. การป้องกันการฉ้อโกง

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อได้ บริษัทฯ อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ บังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้งบริษัทฯ เองจากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะไม่เชื่อมโยงชื่อ-นามสกุล ของท่านกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นต่อกรณีที่เป็นการขัดต่อกฎหมายเท่านั้น

7. เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

 1. สินค้า สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามราคาสินค้าบางชิ้นอาจคลาดเคลื่อนไปบางเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
 3. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชีในวันที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อ หรือชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังบริษัทฯ ด้วย หรือเลือกชำระเงินสดกับพนักงานไปรษณีย์และพนักงานจัดส่งสินค้า
 4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทฯ ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน

8. นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

 1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก  
  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์
 2. การเก็บข้อมูลของสมาชิก  
  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ของการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ สมาชิก ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลดังกล่าวท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ตาม ความต้องการ
 3. ข้อควรระวัง 
  ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าชมเว็บไซต์ บรัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ